Thuốc trừ cỏ RAINGRAN 460SL

Thuốc trừ cỏ RAINGRAN 460SL

Thuốc trừ cỏ RAINGRAN 460SL 

Thuốc diệt trừ cỏ hậu nảy mầm chọn lọc và nội hấp.

  • Cỏ lác
  • Cỏ chác
  • Cỏ cháo
  • Cỏ năn lác
  • Cỏ lá rộng
Danh mục: