Lễ sơ kết HĐKD 6 tháng đầu năm 2018 • Phân bón & Thuốc BVTV Đức Thành