Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 • Phân bón & Thuốc BVTV Đức Thành