Đoàn khách hàng Tân Châu tham quan nhà máy • Phân bón & Thuốc BVTV Đức Thành