Phân hữu cơ khoáng Ruby • Đức Thành Group

Phân hữu cơ khoáng Ruby

Đậm khoáng chất, cây phất nhanh