Lúa vàng 01 22.16.6 + TE • Đức Thành Group

Lúa vàng 01 22.16.6 + TE

Chuyên dùng bón lúa đợt 1, 2 phát triển hệ rễ, tăng chồi hữu hiệu.

Danh mục: