Lúa 2 25.0.25 + TE • Đức Thành Group

Lúa 2 25.0.25 + TE

Chuyên dùng bón lúa đợt 3 đòng to, cây khoẻ, lúa trổ đồng loạt.

Danh mục: