Lúa 1 22.17.7 + TE • Đức Thành Group

Lúa 1 22.17.7 + TE

Chuyên dùng bón lúa đợt 1, 2 rễ mạnh, cứng cây, lá thẳng đứng.

Danh mục: