Hương Lúa 2 20.0.22 + TE • Đức Thành Group

Hương Lúa 2 20.0.22 + TE

CHUYÊN DÙNG BÓN LÚA ĐỢT 3 Giúp cây sinh trưởng phát triển mạnh, đòng to, trổ đều, bông to, hạt chắc

Danh mục: