Hương Lúa 1 22.15.5 + TE • Đức Thành Group

Hương Lúa 1 22.15.5 + TE

CHUYÊN DÙNG BÓN LÚA ĐỢT 1,2 Tăng ra rễ, nẩy chồi (đẻ nhánh), vươn cao, tăng số chồi hữu hiệu

Danh mục: