Hotline: 0935 921 923

Fungicides (5 products)

ORI 150SC

ORI 150SC


ORI 150SC  Là thuốc trừ nấm bệnh hoạt chất kép. Có tác động lưu dẫn cực mạnh. Phổ tác dụng...
UPPER 400SC

UPPER 400SC

Incredients:
  • Azoxystrobin 250g/liter
  • Difenoconazole...
HEXALAZOLE 300SC

HEXALAZOLE 300SC

Incredients:
  • Hexaconazole 50g/liter
  • Tricyclazole...
RUBBERCARE 720WP

RUBBERCARE 720WP

Incredients:
  • Metalaxyl-M...
VILLA-FUJI 50SL

VILLA-FUJI 50SL

Incredients:
  • Validamycin A… 50g/l
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second