Hotline: 0935 921 923
Kali Super Tan Kali Super Tan Kali Super Tan S000066 Foliar fertilizers Quantity: 1 bottle

Kali Super Tan

  • Kali Super TanQuantity
Quantity: 1 bottle
Kali Super Tan
     

 

Products in this Category

Thúc trái lớn nhanh - tăng kích cỡ tối đa

Thúc trái lớn nhanh - tăng kích cỡ tối đa

Nuôi trái lớn nhanh, đồng đều, chắc, nặng, đẹp màu
Tạo mầm hoa, ra hoa cực mạnh

Tạo mầm hoa, ra hoa cực mạnh


Phân bón lá siêu tạo mầm hoa ra hoa cực mạnh
 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second