Hotline: 0935 921 923
Đâm chồi - đẻ nhánh - nở bụi Đâm chồi - đẻ nhánh - nở bụi Đâm chồi
Đẻ nhánh
Nở bụi
2707 Foliar fertilizers Quantity: 1000 chai

Đâm chồi - đẻ nhánh - nở bụi

  • Đâm chồi
    Đẻ nhánh
    Nở bụi1/ THÀNH PHẦN:
N: 6,5%, P2O5: 7,9%, K2O: 4,7%, Mn: 190ppm, Zn: 900ppm, Cu: 150ppm, B: 200ppm, Mo: 200ppm
pH: 5-7, tỷ trọng: 1,05 - 1,12
Phụ gia đặc biệt
 
     

 

Products in this Category

Thúc trái lớn nhanh - tăng kích cỡ tối đa

Thúc trái lớn nhanh - tăng kích cỡ tối đa

Nuôi trái lớn nhanh, đồng đều, chắc, nặng, đẹp màu
Tạo mầm hoa, ra hoa cực mạnh

Tạo mầm hoa, ra hoa cực mạnh


Phân bón lá siêu tạo mầm hoa ra hoa cực mạnh
 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second